Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 57/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 56/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 55/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 52/2024 z dnia 29 marca 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 51/2024 z dnia 29 marca 2024 - w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 43/2024 z dnia 25 marca 2024 - w sprawie upoważnienia Pani Teresy Sokołowskiej-Chrzanowskiej, zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku Kierownika Referatu podatków i opłat lokalnych, do działania w imieniu Wójta jako organu gminy lub organu podatkowego Zarządzenie nr 54/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 - Zmieniająca Zarządzenie Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 50/2024 z dnia 28 marca 2024 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025Zarządzenie nr 49/2024 z dnia 27 marca 2024 - w sprawie opracowania planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 48/2024 z dnia 27 marca 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 47/2024 z dnia 26 marca 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 46/2024 z dnia 26 marca 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 45/2024 z dnia 26 marca 2024 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 42/2024 z dnia 25 marca 2024 - w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu za 2023 rokZarządzenie nr 41/2024 z dnia 14 marca 2024 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 26 lutego 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 37/2024 z dnia 26 lutego 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 36/2024 z dnia 26 lutego 2024 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 39/2024 z dnia 26 lutego 2024 - w sprawie planu kontroli zarządczej na rok 2024Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 35/2024 z dnia 15 lutego 2024 - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatykiZarządzenie nr 34/2024 z dnia 15 lutego 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 32/2024 z dnia 14 lutego 2024 - w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzenia postępowańZarządzenie nr 31/2024 z dnia 05 lutego 2024 - w sprawie przyjęcia na własność Gminy Kwidzyn pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowymZarządzenie nr 30/2024 z dnia 31 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 29/2024 z dnia 31 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowaniqa planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 28/2024 z dnia 31 stycznia 2024 - w sprawie zmain w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 29 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 26/2024 z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 26 stycznia 2024 - zmieniające załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie planu kontroli na lata 2023 - 2024 dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkalych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy KwidzynZarządzenie nr 23/2024 z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024 - 2027Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 26 stycznia 2024 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2027Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2024 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji KonkursowejZarządzenie nr 20/2024 z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 18/2024 z dnia 25 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 17/2024 z dnia 25 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 16/2024 z dnia 25 stycznia 2024 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2024Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 23 stycznia 2024 - w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, wtym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowegoZarządzenie nr 14/2024 z dnia 22 stycznia 2024 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 6/2024 z dnia 08 stycznia 2024 - w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Kwidzyn w 2024 roku Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 16 stycznia 2024 - w sprawie opracowania planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 16 stycznia 2024 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2024 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 11/2024 z dnia 12 stycznia 2024 - zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Kwidzyn na lata 2024-2039Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 11 stycznia 2024 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 9/2024 z dnia 11 stycznia 2024 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 8/2024 z dnia 11 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 rokuZarządzenie nr 7/2024 z dnia 09 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 5/2024 z dnia 05 stycznia 2024 - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzednicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 4/2024 z dnia 03 stycznia 2024 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na dzialy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2024Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 03 stycznia 2024 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tutułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 2/2024 z dnia 03 stycznia 2024 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 1/2024 z dnia 03 stycznia 2024 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2024 w podziale na dziaqły, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków