Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 52/2023 z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa GurczZarządzenie nr 50/2023 z dnia 13 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przyznawania statusu opiekuna społecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno żyjącymi kotamiZarządzenie nr 49/2023 z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 48/2023 z dnia 09 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 47/2023 z dnia 09 marca 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji egzaminacynej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 46/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąglości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 45/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach dzialu i rozdzialu między paragrafamiZarządzenie nr 44/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 43/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 25/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2023 rokuZarządzenie nr 40/2023 z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 37/2023 z dnia 15 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 36/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 16 kwietnia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kwidzyn w okręgu wyborczym nr 13 oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznejZarządzenie nr 35/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Kwidzyn na lata 2023-2025Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2022/2023Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przeprowadzania wywiadów środowiskowychZarządzenie nr 32/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa SzałwinekZarządzenie nr 31/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do dokonania wyborów sołtysa sołectwa Ośno Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 29/2023 z dnia 10 lutego 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 28/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu refundacji podatku VATZarządzenie nr 21/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom UkrainyZarządzenie nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie opracowania planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2023 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 23/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 22/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2023Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 16/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Szyszki, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 15/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Szyszki, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzjiZarządzenie nr 14/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczejZarządzenie nr 13/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z pominięciem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry startZarządzenie nr 18/2023 z dnia 26 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 11/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 10/2023 z dnia 16 stycznia 2023 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 9/2023 z dnia 12 stycznia 2023 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 rokuZarządzenie nr 4/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2023Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023 - sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2023 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 8/2023 z dnia 09 stycznia 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2023 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 5/2023 z dnia 05 stycznia 2023 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn