Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Biuro Obsługi Klienta

Jolanta Fecowycz

Beata Fałek

pokój nr 1

tel. 55 261 41 51, 55 261 41 85

e-mail: centrala@gminakwidzyn.pl    urzad@gminakwidzyn.pl   bok@gminakwidzyn.pl

Zakres działania: sprawy dotyczące prowadzenia bezpośredniej obsługi klientów Urzędu, w tym przyjmowanie korespondencji i przesyłek, prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, w tym rejestracja korespondencji przychodzącej oraz rejestracja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu, obsługa centrali telefonicznej i faxu, zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, przyjmowanie zeznań świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym, prowadzenie spraw socjalnych pracowników, sprawy zaopatrzenia Urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne oraz w niezbędne urządzenia biurowe, zaopatrzenie w środki czystości, meble i sprzęt, ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, przeglądy i naprawy urządzeń będących na wyposażeniu Urzędu, nadzór nad pracą sprzątaczek w Urzędzie, zabezpieczenie i monitoring obiektu Urzędu, prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie. Potwierdzanie profilu zaufania.

 

Stanowisko do spraw dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej

Agnieszka Budakowska 

pokój nr 3, parter
tel. 55 261 41 61

e-mail: dowody@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: sprawy związane  z wydawaniem dowodów osobistych, sprawy rejestracji osób na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej, prowadzenie postępowań w zakresie wypłaty świadczeń rekompensujących, realizacja zadań przypisanych gminie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obsługi wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekazywanie do CEIDG informacji o wydanych przez Wójta zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie Karty Dużej Rodzin.

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Magdalena Narloch

pokój nr 3, parter
tel. 55 261 41 61

e-mail: bel@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: realizacja zadań gminy wynikających z przepisów o ewidencji ludności, prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowywanie spisów wyborców  oraz sprawy związane z kierowaniem osób wskazanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne.

 

Dwuosobowe stanowisko ds. kadr i płac

Ewa Szwajkowska - Tul

pokój nr 17, I piętro
tel. 55 261 41 64

e-mail: kadry@gminakwidzyn.pl

Aneta Tarka

pokój nr 17, I piętro
tel. 55 261 41 63

e-mail: place@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowisk: sprawy kadrowe pracowników Urzędu, sprawy płacowe pracowników, sporządzanie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i zleceniobiorców, sprawy związane z opieką medyczną pracowników, sporządzanie deklaracji PFRON, urlopy pracowników, ustalanie czasu pracy pracowników Urzędu, szkolenia i dokształcanie pracowników Urzędu, sprawy ryczałtów samochodowych za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, pracownicze plany kapitałowe (PPK) nadzorowanie i koordynowanie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu statystyki publicznej, sprawy odbywania w Urzędzie staży i praktyk zawodowych, sprawy zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, sprawy związane z wykonywaniem przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą a Gminą, prowadzenie rejestru umów zawartych z osobami fizycznymi.

 

Stanowiska ds. organizacyjnych i samorządowych

Joanna Szutowicz

pokój nr 14, I piętro
tel. 55 261 41 53

e-mail: sekretariat@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: obsługa jednostek pomocniczych gminy oraz samorządu mieszkańców wsi, w tym m. in. kompletowanie dokumentacji z działania organów jednostek pomocniczych Gminy, nadzór nad właściwym stanem technicznym urzędowych tablic ogłoszeniowych w sołectwach, prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji właściwych dla Wójta, nadzór nad działalnością jednostek ochrony przeciwpożarowej Gminy Kwidzyn (m. in. rozliczanie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych), sprawy organizacji i przeprowadzania wyborów i referendów w gminie, prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, prowadzenie archiwum zakładowego, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie kalendarza spotkań Wójta, organizacja i koordynacja narad i spotkań Wójta, administrowanie salą narad Urzędu.

 

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz informatyzacji - w zakresie informatyzacji

Jacek Findling

pokój nr 20, I piętro
tel. 55 261 41 76 


e-mail: oc@gminakwidzyn.pl

Zakres działania: realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych spoczywających na gminie oraz organizacja działań przeciwpowodziowych, inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie informatyzacji gminy, prowadzenie spraw w zakresie informatyzacji Urzędu Gminy, w tym zaopatrzenia Urzędu w wyposażenie komputerowe i niezbędne oprogramowanie oraz ubezpieczenie tego sprzętu.

 

Stanowisko do spraw społecznych, koordynator do spraw dostępności

Dorota Madej

pokój nr 9, parter
tel. 55 261 41 56 

e-mail: profilaktyka@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, sprawy integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań w kierunku przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, sprawy zdrowia oraz ścisłe współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, koordynowanie spraw związanych z dostępnością w Gminie Kwidzyn, polegające na wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług.

 

Stanowisko do spraw pracowniczych i finansowania oświaty

Małgorzata Łukasiewicz

pokój nr 27, II piętro
tel. 55 261 41 82

e-mail: oswiata1@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: realizowanie procesu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, gromadzenie i przetwarzanie danych w Systemie Informacji Oświatowej, egzekwowanie obowiązku szkolnego oraz nauki.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData