Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXIII/148/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy KwidzynUchwała nr XXIII/147/2020 z dnia 18 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XXIII/146/2020 z dnia 18 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XXIII/145/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXIII/144/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie stawek podatku od nieruchomościUchwała nr XXIII/143/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie nadania nazwy ronduUchwała nr XXIII/142/2020 z dnia 18 listopada 2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2021Uchwała nr XXIV/159/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie przyjęcia budżetu Gminy kwidzyn na rok 2021Uchwała nr XXIV/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037Uchwała nr XXIV/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XXIV/156/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XXIV/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 rokuUchwała nr XXIV/155/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2021 rokUchwała nr XXIV/154/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie planu pracy Rady Gminy Kwidzyn na rok 2021Uchwała nr XXIV/153/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXIV/152/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KwidzynUchwała nr XXIV/151/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021Uchwała nr XXIV/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn na lata 2021 — 2022Uchwała nr XXIV/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieUchwała nr XXII/141/2020 z dnia 14 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XXII/140/2020 z dnia 14 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XXII/139/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji KwidzynUchwała nr XXII/138/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie wyrażenia woli w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ryjewo w 2021 rokuUchwała nr XXII/137/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu i turystyki w gminie Kwidzyn na lata 2021-2023Uchwała nr XXII/136/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021Uchwała nr XXII/135/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiUchwała nr XXII/134/2020 z dnia 14 października 2020 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opiat i określenia trybu ich pobieraniaUchwała nr XXI/133/2020 z dnia 10 września 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XXI/132/2020 z dnia 10 września 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XXI/131/2020 z dnia 10 września 2020 - w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie KwidzynUchwała nr XXI/130/2020 z dnia 10 września 2020 - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury— Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5 i Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5Uchwała nr XX/129/2020 z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie upamiętnienia 100. Rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i MazurachUchwała nr XX/128/2020 z dnia 10 lipca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XX/127/2020 z dnia 10 lipca 2020 - zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu Gminy kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XX/126/2020 z dnia 10 lipca 2020 - o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2020Uchwała nr XX/125/2020 z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy KwidzynUchwała nr XX/125/2020 z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościUchwała nr XX/123/2020 z dnia 10 lipca 2020 - udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019Uchwała nr XX/122/2020 z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2019 ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2019Uchwała nr XX/121/2020 z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufaniaUchwała nr XIX/120/2020 z dnia 27 maja 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XIX/119/2020 z dnia 27 maja 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok Uchwała nr XIX/118/2020 z dnia 27 maja 2020 - w sprawie emisji obligacjiUchwała nr XIX/117/2020 z dnia 27 maja 2020 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn w roku 2020 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy KwidzynUchwała nr XIX/116/2020 z dnia 27 maja 2020 - o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020Uchwała nr XVIII/115/2020 z dnia 25 marca 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XVIII/114/2020 z dnia 25 marca 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XVIII/113/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie dlugoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2020Uchwała nr XVIII/112/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2020Uchwała nr XVIII/111/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie odrzucenia wniosku o nadanie imienia Szkole Podstawowej w JanowieUchwała nr XVIII/110/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kwidzyn w 2020 rokuUchwała nr XVIII/109/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości TychnowyUchwała nr XVIII/108/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości LiczeUchwała nr XVIII/107/2020 z dnia 25 marca 2020 - w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie w Gminie Kwidzyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała nr XVII/106/2020 z dnia 27 lutego 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XVII/105/2020 z dnia 27 lutego 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rokUchwała nr XVII/104/2020 z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kwidzyn na lata 2020-2022Uchwała nr XVI/103/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościUchwała nr XVI/102/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyUchwała nr XVI/101/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie KwidzynUchwała nr XVI/100/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnychUchwała nr XVI/99/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kwidzyn na lata 2019-2022"Uchwała nr XVI/98/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii OdnawialnejUchwała nr XVI/97/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowychUchwała nr XVI/96/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037Uchwała nr XVI/95/2020 z dnia 29 stycznia 2020 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok