Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVI/328/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie Uchwała nr XLVI/327/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kwidzyn w zakresie udostępniania danych przestrzennychUchwała nr XLVI/326/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLVI/325/2023 z dnia 27 lutego 2023 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLVI/324/2023 z dnia 27 lutego 2023 - sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym GórkiUchwała nr XLVI/323/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie nadania nazwy „ulica Nad Balatonem" oraz „ulica Podmiejska" drogom wewnętrznym w MarezieUchwała nr XLVI/322/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy MieszkaniowejUchwała nr XLVI/321/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Gdańskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUchwała nr XLVI/320/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2023 roku Uchwała nr XLVI/319/2023 z dnia 27 lutego 2023 - w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030"Uchwała nr XLV/318/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038Uchwała nr XLV/317/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2023 rokUchwała nr XLV/316/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy KwidzynUchwała nr XLV/315/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KwidzynUchwała nr XLV/314/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLV/313/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023Uchwała nr XLV/312/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach