Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Katarzyna Foryś

pokój nr 18, I piętro
tel. 55 261 41 73

e-mai: przetargi@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: sprawy przygotowywania i przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych na realizację zadań gminy.

Dwuosobowe stanowisko ds. inwestycji

Beata Kropkowska

pokój nr 18, I pietro
tel. 55 261 41 86

e-mail: inwestycje@gminakwidzyn.pl

 

Weronika Jarzębowska

pokój nr 18, I pietro
tel. 55 261 41 86

e-mail: inwestycje1@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: wykonywanie czynności należących do Gminy jako inwestora, przygotowywanie inwestycji, przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku, prowadzenie inwestycji, pilnowanie terminowości i jakości wykonywanych robót, uczestnictwo w spotkaniach, naradach, odbiorach robót, rozliczanie zrealizowanych inwestycji, przygotowywanie zakończonych inwestycji do przekazania podmiotom, które będą wybudowanymi obiektami zarządzać, nadzór nad właściwym utrzymaniem i eksploatowaniem inwestycji do czasu przekazania użytkownikowi, realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz nadzór nad utrzymaniem i bezpieczeństwem placów zabaw w gminie.

 

Stanowisko ds. poziskiwania środków pozabudżetowych i koordynator projektów

Joanna Piłat

pokój nr 18, I pietro
tel. 55 261 41 73 

e-mail: rowery@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: koordynowanie projektów w okresie realizacji, ich monitorowanie oraz rozliczanie po zakończeniu realizacji, na zasadach określonych w projektach oraz szczegółowym zakresie czynności oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym w szczególności inicjowanie przystąpienia Gminy do projektów z udziałem środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym unijnych, przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań, zarządzanie projektami oraz ryzykiem w tych projektach, koordynacja ich realizacji, monitoring i rozliczenie projektów.

 

Dwuosobowe stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa

Anna Urban

pokój nr 10, parter
tel. 55 261 41 77 

e-mail: budownictwo2@gminakwidzyn.pl

 

Michalina Bakaj

pokój nr 10, parter
tel. 55 261 41 77 


e-mail: budownictwo@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowisk: sprawy związane z realizacją zadań gminy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym sprawy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i sprawy udzielania przez Gminę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, realizacja zadań gminy zapisanych w ustawie z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych.

 

Dwuosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Joanna Pomianowska
pokój nr 8, parter

tel. 55 261 41 58 

e-mail: nieruchomosci@gminakwidzyn.pl 

Maurycy Kultys
pokój nr 8, parter

tel. 55 261 41 58 

e-mail: nieruchomosci2@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowisk:  sprawy związane z gospodarowaniem zasobami mienia komunalnego, w tym ze zbywaniem i nabywaniem mienia komunalnego, zamianą oraz oddawaniem mienia w trwały zarząd bądź użyczenie, sprawy użytkowania wieczystego, sprawy związane z zatwierdzaniem podziałów i rozgraniczeniem nieruchomości położonych na terenie Gminy Kwidzyn, wydawanie zgody na czasowe zajmowanie gruntów gminnych, sprawy związane z udziałem Gminy Kwidzyn w spółkach prawa handlowego.

 

Stanowisko ds. dzierżaw oraz opłat adiacenckich i planistycznych 

Joanna Dębicka

pokój nr 8, parter
tel. 55 261 41 58  kom. +48 793 422 322


e-mail: grunty@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: sprawy ustalania i poboru opłaty adiacenckiej należnej gminie, naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą (tzw. opłata planistyczna), sprawy dzierżawy gruntów komunalnych oraz sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na ustawianie reklam i tablic informacyjnych na gruntach komunalnych, naliczanie opłat za umieszczanie urządzeń w drogach wewnętrznych, realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt, w tym ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 

Stanowisko ds. gospodarki lokalowej

Jarosław Obuchowski

pokój nr 20, I piętro
tel. 55 261 41 70 , kom. 730 637 500

e-mail: lokale@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: sprawy gospodarki komunalnymi zasobami lokalowymi - mieszkalnymi i użytkowymi, nadzór nad wykonywaniem usług komunalnych dla tego zasobu (w tym remonty tego zasobu), prowadzenie książek obiektów budowlanych i ewidencji obiektów, naliczanie opłat należnych od współwłaścicieli nieruchomości wspólnych, prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i zmianą umów na dostawę energii elektrycznej do obiektów komunalnych oraz rozliczaniem faktur za jej dostawę.

 

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej i transportu

Marcin Rzepny

pokój nr 20, I piętro
tel. 55 261 41 67,  kom. 605 922 400

e-mail: drogi@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: prowadzenie zadań remontowych i gospodarczych w zakresie drogownictwa i transportu, prowadzenie ewidencji dróg gminnych i mostów oraz innej dokumentacji z nimi związanej, prowadzenie ewidencji wiat przystankowych, sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym ulic, placów, wiaduktów, mostów i wiat przystankowych stanowiących własność gminy i koordynacja prac realizowanych na poszczególnych obiektach, prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu na drogach publicznych, organizacja zimowego utrzymania dróg i placów gminnych, prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulic i placów na terenie gminy, w tym zawieranie i zmiana umów na dostawę energii elektrycznej i rozliczanie faktur za jej dostawę oraz prowadzenie spraw w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zborowego, pozostających w kompetencji gminy.

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Żaneta Czarnuch

pokój nr 9, parter
tel. 55 261 41 81

e-mail: eko@gminakwidzyn.pl

Zakres działania stanowiska: sprawy związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, melioracji, ekologii, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData