Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIII/277/2022 z dnia 30 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XLIII/276/2022 z dnia 30 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XLIII/275/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwała nr XLIII/274/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyUchwała nr XLIII/273/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie stawek Podatku od nieruchomościUchwała nr XLIII/272/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XLIII/271/2022 z dnia 30 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstwUchwała nr XLIII/270/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie określenia stawki za ł kilometr przebiegu pojazdu w Gminie KwidzynUchwała nr XLIII/269/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2023 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnychUchwała nr XLIII/268/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2023 roku na przebudowę drogi powiatowej nr 3209G Grabówko-Nebrowo Wielkie na odcinku 0+000 - 2+730 kmUchwała nr XLIII/267/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w KwidzynieUchwała nr XLIII/266/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury — Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie i Biblioteki Publicznej Gminy KwidzynUchwała nr XLII/265/2022 z dnia 26 października 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XLII/264/2022 z dnia 26 października 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XLII/263/2022 z dnia 26 października 2022 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwała nr XLII/262/2022 z dnia 26 października 2022 - w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023Uchwała nr XLI/261/2022 z dnia 28 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XLI/260/2022 z dnia 28 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XLI/259/2022 z dnia 28 września 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP rozliczanego za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczeniaUchwała nr XL/258/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XL/257/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XL/256/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie nadania nazwy „ulica Łąkowa" drodze gminnej w RakowcuUchwała nr XL/255/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie nadania nazwy „ulica Myśliwska" drodze gminnej w RakowcuUchwała nr XL/254/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kwidzyn na lata 2021-2030Uchwała nr XL/253/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji KwidzynUchwała nr XL/252/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie KwidzynUchwała nr XL/251/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę KwidzynUchwała nr XXXIX/250/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XXXIX/249/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Uchwała nr XXXIX/248/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2022 rokuUchwała nr XXXIX/247/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla uczniów oraz absolwentów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy KwidzynUchwała nr XXXIX/246/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021Uchwała nr XXXIX/245/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2021Uchwała nr XXXIX/244/2022 z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufaniaUchwała nr XXXVIII/243/2022 z dnia 19 maja 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XXXVIII/242/2022 z dnia 19 maja 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XXXVIII/241/2022 z dnia 19 maja 2022 - w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Korzeniewo w gminie KwidzynUchwała nr XXXVIII/240/2022 z dnia 19 maja 2022 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy KwidzynUchwała nr XXXVII/239/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XXXVII/238/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XXXVII/237/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - W sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Kwidzyn w Powiślańskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021- 2027Uchwała nr XXXVII/236/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - w sprawie nadania nazwy „ulica Orzechowa" drodze prywatnej w RakowcuUchwała nr XXXVII/235/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulgUchwała nr XXXVI/234/2022 z dnia 16 marca 2022 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn na rok 2022Uchwała nr XXXVI/233/2022 z dnia 16 marca 2022 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XXXVI/232/2022 z dnia 16 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XXXVI/231/2022 z dnia 16 marca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Kwidzyn, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuUchwała nr XXXVI/230/2022 z dnia 16 marca 2022 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy KwidzynUchwała nr XXXVI/229/2022 z dnia 16 marca 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025Uchwała nr XXXV/228/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037Uchwała nr XXXV/227/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2022 rokUchwała nr XXXV/226/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2022 rokuUchwała nr XXXV/225/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2022 rokuUchwała nr XXXV/224/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy KwidzynUchwała nr XXXV/223/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kwidzyn, za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę KwidzynUchwała nr XXXV/222/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Górki