Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 1/1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 2/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzialu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 3/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 4/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2021Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Kwidzyn w 2021 rokuZarządzenie nr 5/2021 z dnia 04 stycznia 2021 - o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 8/2021 z dnia 14 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 10/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KwidzynZarządzenie nr 11/2021 z dnia 15 stycznia 2021 - w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriaZarządzenie nr 12/2021 z dnia 22 stycznia 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2021 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 13/2021 z dnia 22 stycznia 2021 - w sprawie określenia zasad otrzymania statusu opiekuna społecznego oraz zasad zwrotu przez Gminę Kwidzyn kosztów zakupu pokarmu dla wolno żyjących kotówZarządzenie nr 15/2021 z dnia 27 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 14/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy KwidzynZarządzenie nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy KwidzynZarządzenie nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 18/2021 z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenie nr 19/2021 z dnia 02 lutego 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2021 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowejZarządzenie nr 20/2021 z dnia 11 lutego 2021 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług)Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 12 lutego 2021 - w sprawie przejęcia na własność Gminy Kwidzyn pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowymZarządzenie nr 23/2021 z dnia 15 lutego 2021 - w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Formeli, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do działania w imieniu Wójta Gminy Kwidzyn jako organuZarządzenie nr 24/2021 z dnia 15 lutego 2021 - zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy KwidzynZarządzenie nr 25/2021 z dnia 15 lutego 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 18/1/2021 z dnia 01 lutego 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 26/2021 z dnia 18 lutego 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 28/2021 z dnia 23 lutego 2021 - w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w LiczuZarządzenie nr 31/2021 z dnia 02 marca 2021 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 29/2021 z dnia 26 lutego 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 30/2021 z dnia 26 lutego 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 17 lutego 2021 - zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 32/2021 z dnia 04 marca 2021 - zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 34/2021 z dnia 11 marca 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 32a/2021 z dnia 08 marca 2021 - w sprawie zatwierdzenia zmiany składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 35/2021 z dnia 18 marca 2021 - w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn w roku szkolnym 2020/2021Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 18 marca 2021 - w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku i dnia 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 38/2021 z dnia 25 marca 2021 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 39/2021 z dnia 25 marca 2021 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 33/2021 z dnia 09 marca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 37/2021 z dnia 18 marca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 41/2021 z dnia 29 marca 2021 - w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 40/2021 z dnia 26 marca 2021 - w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rokZarządzenie nr 42/2021 z dnia 31 marca 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 31 marca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 44/2021 z dnia 06 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 06 kwietnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 48/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 46/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2020 rokZarządzenie nr 47/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2020 rokZarządzenie nr 49/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 - w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno — Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 — 2020 w celu przygotowania sprawozdania za rok 2020Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatkówZarządzenie nr 56/2021 z dnia 04 maja 2021 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Olimpii Jóźwik, zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzjiZarządzenie nr 26/1/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 37/1/2021 z dnia 18 marca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 57/2021 z dnia 06 maja 2021 - w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2020 rokZarządzenie nr 58/2021 z dnia 10 maja 2021 - w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru paliw płynnych w pojazdach i sprzęcie silnikowym eksploatowanych przez Urząd Gminy KwidzynZarządzenie nr 59/2021 z dnia 12 maja 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 60/2021 z dnia 17 maja 2021 - w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w LiczuZarządzenie nr 61/2021 z dnia 21 maja 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrokZarządzenie nr 62/2021 z dnia 25 maja 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za 2020 rok oraz innych informacjiZarządzenie nr 63/2021 z dnia 26 maja 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 64/2021 z dnia 02 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 66/2021 z dnia 04 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w LiczuZarządzenie nr 65/2021 z dnia 02 czerwca 2021 - w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 69/2021 z dnia 14 czerwca 2021 - w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Referacie finansowym Urzędu Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 68/2021 z dnia 11 czerwca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzialy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 67/2021 z dnia 11 czerwca 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 71/2021 z dnia 22 czerwca 2021 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w LiczuZarządzenie nr 72/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w LiczuZarządzenie nr 82/2021 z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji PrzetargowejZarządzenie nr 83/2021 z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn"Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 74/2021 z dnia 25 czerwca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 18 lutego 2021 - w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu pt. Wydanie publikacji pn. „Smaki Powiśla — Powiślańskie Przetwory z Domowej Spiżarni" w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie promowania obszaru objętego LSRI, w tym produktów lub using lokalnychZarządzenie nr 75/2021 z dnia 28 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Korzeniewie pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu „Eureka! Z mPotęgą matematyka jest prosta!"Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 30 czerwca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na zwalniające się stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnejZarządzenie nr 76/2021 z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy KwidzynZarządzenie nr 79/2021 z dnia 09 lipca 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 09 lipca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 81/2021 z dnia 12 lipca 2021 - w sprawie określenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Kwidzyn, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skali ocenZarządzenie nr 84/2021 z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 78/2021 z dnia 01 lipca 2021 - w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy KwidzynZarządzenie nr 85/2021 z dnia 14 lipca 2021 - w spawie przeprowadzenia ćwiczenia pk. „Dąb 2021"Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 28 lipca 2021 - w sprawie powolania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 89/2021 z dnia 30 lipca 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 30 lipca 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 87/2021 z dnia 28 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 86/2021 z dnia 14 lipca 2021 - w sprawie udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „JANTAR 2021"Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 93/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/21 z dnia 14 lipca 2021 r. dotyczącego przeprowadzenia ćwiczenia pk. „Dąb 2021"Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 96/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 97/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunków środków z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 100/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 101/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 - zmieniające zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 102/2021 z dnia 01 września 2021 - o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 104/2021 z dnia 01 września 2021 - w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkola w przypadku ich nieobecnościZarządzenie nr 94/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2021 r.Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 09 września 2021 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2022 rokZarządzenie nr 106/2021 z dnia 16 września 2021 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"Zarządzenie nr 107/2021 z dnia 16 września 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 108/2021 z dnia 21 września 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 21 września 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 110/2021 z dnia 21 września 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatkówZarządzenie nr 113/2021 z dnia 30 września 2021 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 114/2021 z dnia 05 października 2021 - w sprawie powołania komisji spośród pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn w celu dokonania oceny stanu samochodu służbowego, stanowiącego własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 111/2021 z dnia 29 września 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 112/2021 z dnia 29 września 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 103/2021 z dnia 01 września 2021 - w sprawie powołania Zespołu ds. systemu kontroli zarządczejZarządzenie nr 115/2021 z dnia 13 października 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 116/2021 z dnia 21 października 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 117/2021 z dnia 21 października 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 118/2021 z dnia 02 listopada 2021 - w sprawie upoważnienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań w imieniu Wójta jako organu gminy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentówZarządzenie nr 119/2021 z dnia 02 listopada 2021 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Iwony Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do podejmowania działań w imieniu Wójta jako organu gminy w sprawach przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania od dłużników oświadczeń majątkowychZarządzenie nr 120/2021 z dnia 02 listopada 2021 - uchylające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Joanny Jankowskiej - Gąsiorowskiej, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczejZarządzenie nr 122/2021 z dnia 04 listopada 2021 - w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 123/2021 z dnia 04 listopada 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrokZarządzenie nr 126/2021 z dnia 15 listopada 2021 - w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037 oraz projektu uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022Zarządzenie nr 127/2021 z dnia 17 listopada 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.Zarządzenie nr 128/2021 z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"Zarządzenie nr 129/2021 z dnia 18 listopada 2021 - w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 124/2021 z dnia 09 listopada 2021 - w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 131/2021 z dnia 24 listopada 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 24 listopada 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 133/2021 z dnia 25 listopada 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy KwidzynZarządzenie nr 134/2021 z dnia 29 listopada 2021 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 135/2021 z dnia 29 listopada 2021 - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 136/2021 z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022"Zarządzenie nr 137/2021 z dnia 01 grudnia 2021 - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2024"Zarządzenie nr 138/2021 z dnia 02 grudnia 2021 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 139/2021 z dnia 03 grudnia 2021 - w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci środków trwałych, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółkiZarządzenie nr 140/2021 z dnia 03 grudnia 2021 - w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychZarządzenie nr 141/2021 z dnia 06 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 142/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy KwidzynZarządzenie nr 143/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 144/2021 z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 16 grudnia 2021 - w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeńZarządzenie nr 135/1/21/2021 z dnia 30 listopada 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 21 grudnia 2021 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2022 roku, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierzątZarządzenie nr 148/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Kwidzyn zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł (bez podatku od towarów i usług)Zarządzenie nr 135/1/2021 z dnia 30 listopada 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 135/2/2021 z dnia 30 listopada 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 149/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 150/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 151/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 152/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafamiZarządzenie nr 153/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowyZarządzenie nr 147/2021 z dnia 27 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KwidzynZarządzenie nr 154/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2022Zarządzenie nr 156/2021 z dnia 31 grudnia 2021 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021Zarządzenie nr 157/2021 z dnia 31 grudnia 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatkówZarządzenie nr 158/2021 z dnia 31 grudnia 2021 - o zmianie Zarządzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy KwidzynZarządzenie nr 155/2021 z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 rokuZarządzenie nr 43/1/2021 z dnia 31 marca 2021 - w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kwidzyn