powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Prawo miejscowe » Zarządzenia Wójta 2019 - 2023
2021

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i samorządowych w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz powołania i ustalenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Kwidzyn w 2021roku
Więcej »
Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu i rozdziału między paragrafami
Więcej »
Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
Więcej »