logo
Ochrona Danych Osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych, dla kt贸rych administratorem danych osobowych jest W贸jt Gminy Kwidzyn

Klauzula informacyjna


                Informujemy, 偶e w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane s膮/ b臋d膮* Pani/ Pana* dane osobowe jest Urz膮d Gminy Kwidzyn, ul. Grudzi膮dzka 30, 82-500 Kwidzyn. Dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu realizowania zada艅 okre艣lonych przepisami prawa i nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom, ni偶 upowa偶nione na podstawie przepisów prawa.


  1. Z Administratorem mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi膮dzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub email: urzad@gminakwidzyn.pl 1. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z którym mo偶na si臋 kontaktowa膰 pisemnie, za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudzi膮dzka 30, 82-500 Kwidzyn,
  lub email: iod@gminakwidzyn.pl

 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w 艣ci艣le okre艣lonym, minimalnym zakresieniezb臋dnym do osi膮gni臋cia celu/celów:
  a) wype艂nienia obowi膮zków prawnych ci膮偶膮cych na Urz臋dzie Gminy Kwidzyn;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urz臋du Gminy Kwidzyn;
  c) w pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.

 3. W szczególnych sytuacjach Administrator mo偶e przekaza膰/powierzy膰 Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstaw膮 przekazania/powierzenia danych s膮 przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwo艣ci, administracja skarbowa, instytucje zwi膮zane z obs艂ug膮 szeroko poj臋tych funduszy unijnych, podmioty zwi膮zane z obs艂ug膮 sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub w艂a艣ciwie skonstruowane, zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 1. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji celu dla jakiego zosta艂y zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych okre艣lonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw臋 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.) i ustaw臋 z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 t.j.), w tym Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu dzia艂ania archiwów zak艂adowych (Dz.U. z 2011 r.,Nr 14, poz. 67). 1. Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest zale偶ne od obszaru w jakim przetwarzane s膮 dane osobowe u Administratora. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 1. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys艂uguje Pani/Panu prawo do:


- 偶膮dania od Administratora dost臋pu do Pani/Pana danych osobowych,


- 偶膮dania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


- 偶膮dania od Administratora usuni臋cia Pani/Pana danych osobowych,


- 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


  1. Z powy偶szych uprawnie艅 mo偶na skorzysta膰 w siedzibie Administratora, pisz膮c na adres Administratora lub drog膮 elektroniczn膮 kieruj膮c korespondencj臋 na adres iod@gminakwidzyn.pl .


Ma te偶 Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy Rozporz膮dzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem w艂a艣ciwym dla ww. skargi jest:


Urz膮d Ochrony Danych Osobowych 1. Stawki 2


00 - 193 Warszawa 1. Osoba, której dane przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶onej przez t臋 osob臋 ma prawo
  do cofni臋cia tej zgody w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

 2. Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Autor : J.FINDLING
Zredagowa艂(a) : Jacek Findling
Data wprowadzenia : 2018-05-25 13:17:14
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-25 07:56:54
Liczba wy艣wietle艅 : 640

Redaktor  Data modyfikacji 
Jacek Findling  24.07.2019 14:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13053705